Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego cryco.pl jest S&K Business Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 87/307, 01-879 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000480663, numer NIP: 9512370584, numer Regon: 146832546, wysokość kapitału zakładowego 5.000,00 zł.  zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie "Usługodawcą". 

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 

przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, 

merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu cryco.pl.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH 

Dane osobowe Klientów, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, celach marketingowych (np. Newsletter), kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży. 

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: 

- imię i nazwisko, nazwa firmy, 

- adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), 

- numer telefonu, 

- numer NIP (w przypadku podmiotów gospodarczych), 

- adres e-mail. 

Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): 

- oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient. 

- informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną. 

- informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną. 

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu. 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH 

Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem. 

Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy: 

- osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych. 

- jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. 

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Klient jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu. 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA 

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: sales@skbg.pl 

PLIKI "COOKIES" 

Sklep cryco.pl używa plików „cookies”.

Brak zmiany po stronie Klienta ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. 

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji. 

W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”. 

„Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu). 

„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. 

„Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Klienta w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ.

“Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Klienta, typie strony, z jakiej Klient został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Klienta na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Klienta, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu. 

Klient ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu cryco.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

Produkt został dodany do koszyka.